Milada Syčová

Regionálny ústav verejného zdravia so sídlom v Poprade

vedúca Národného referenčného centra a laboratória pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami


Mgr. Ing. Milada Syčová, MPH je vedúcou Národného referenčného centra a laboratória pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami zriadené na RÚVZ so sídlom v Poprade zodpovedná za: posudzovanie zdravotnej bezpečnosti a hodnotenie rizika  materiálov a predmetov určených na styk s potravinami  a pitnou vodou, prípravu legislatívnych predpisov a usmernení v tejto oblasti v SR, vypracovávanie odborných stanovísk, auditovanie výrobcov materiálov a predmetov určených na styk s potravinami v SR, usmerňovanie výkonu úradných kontrol v SR, školiacu a vzdelávaciu činnosť pre potreby inšpektorov  v oblasti hygieny výživy, bezpečnosti potravín  a kozmetických výrobkov a výrobcov a dovozcov  obalových materiálov, za prepustenie zásielok do režimu voľný obeh v spolupráci s Finančnou správou SR.

Nominovaná MZ SR v pracovných skupinách : EK – DG SANTE – pracovná skupina pre obalové materiály, EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) – pracovná skupina pre neplastové materiály a predmety, EURL - Referenčné laboratórium Spoločenstva pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami.