Seznam seminářů, které běžně pořádáme

Pravidelné semináře OBALOVÉ AKADEMIE

Školení

Certifikovaná odpovědná osoba

Čtyřdenní školení je určeno pro výrobce exportních obalů, jejichž pracovníci se účastnili školení Konstruktér exportních beden na podzim 2019 ve Volyni. Certifikovaná odpovědná osoba je nutnou pdmínkou pro certifikaci v rámci projektu Export Top Packaging.

Školení je zajištěno vlastními i externími lektory. Školení je ukončeno písemným testem, po úspěšném prokázání znalostí získá absolvent osvědčení Certifikovaná odpovědná osoba

Školení

Certifikovaný obalový technik E - Exportní, průmyslové a přepravní balení

Pětidenní školení je určeno pro obalové techniky výrobců průmyslových výrobků včetně exportního balení , tedy osoby odpovědné za kvalitní, přitom ekonomicky akceptovatelné zabalení výrobků určených pro různé světové destinace.

Školení je koncipováno do tématických bloků:

1. blok
Klimatické namáhání, ochrana proti korozi.
Mechanické namáhání při přepravě. Upevnění nákladu .
 
2.blok
Obalové materiály – vlnitá lepenka. Přepravní obaly z vlnité lepenky.
Obalové materiály – plasty, dřevo, sklo, kovy. 
Zámořské balení, směrnice HPE, FEFPEB, SYBA.
Obalová legislativa, atesty, prohlášení, certifikáty.
 
3.blok
DOM - fytosanitární požadavky.
Vnitřní fixace a výplně – přehled.
Fixace EPE – výpočet, konstrukce.
 
4.blok
Obaly pro nebezpečné zboží.
Incoterms 2020.
 
5.blok
Prostředky pro značení.
Informace na obale, značení.

Školení je zajištěno vlastními i externími lektory. Školení je ukončeno písemným testem, po úspěšném prokázání znalostí získá absolvent osvědčení Certifikovaný obalový technik / Certified packaging engineer. 

Školení

Certifikovaný obalový technik F - Balení potravin

Pětidenní školení je určeno pro obalové techniky výrobců potravin včetně nápojů a také kosmetiky, tedy osoby odpovědné za kvalitní, hygienickým i environmentálním požadavkům vyhovyjící balení potravin a nápojů i kosmetických výrobků.

Školení je koncipováno vdo tématických bloků:

1.blok
Obalové materiály – papír, lepenka.
Obalové materiály – vlnitá lepenka. SRP.
Obalové materiály – plasty, dřevo, sklo, kovy. 
 
2.blok
Požadavky na materiály pro kontakt s potravinami, migrace.
Obalová environmentální legislativa, značení, prohlášení, certifikáty. 
 
3.blok
DOM - fytosanitární požadavky.
Ochrana proti skladištním škůdcům.
 
4.blok
Recyklovatelnost. 
Incoterms 2020.
 
5.blok
Prostředky pro značení.
Informace na obale, značení, etikety.
Potiskové technologie.

Školení je zajištěno vlastními i externími lektory. Školení je ukončeno písemným testem, po úspěšném prokázání znalostí získá absolvent osvědčení Certifikovaný obalový technik / Certified packaging engineer. 

Fixace a výplně v (přepravním) balení - webinar

Podobně, jako je dostatečně tuhý obal podmínkou bezpečného upevnění přepravních jednotek na dopravním prostředku, je i fixace výrobku v obalu klíčovou podmínkou pro bezpečný transport. 
Akce je koncipována jako webinář, aby se mohli zúčastnit i zájemci, kteří nemohli osobně přijet na workshop do Brna v září.
Webinář je určen konstruktérům průmyslových obalů a exportních balení a také obalovým technikům výrobců zejména nepotravinářských komodit.

Online seminář

Jak na udržitelnost obalů

Pod tlakem aktuální situace na odrážející dopady sustainable kampaně byl vypsán nový odborný seminář s cílem umožnit porozumět a vyhovět požadavkům na udržitelnost. 

Online seminář

Konstruktér exportních beden

Program kurzu se skládá ze čtyř modulů a respektuje požadavky pracovní skupiny WG Industrial Packaging a aktualizovaného návrhu Směrnice pro exportní balení, která v sobě zahrnuje principy německé směrnice HPE a evropské směrnice FEFPEB.

Kurz probíhá vě třech dvoudenních blocích, lektoři jsou pedagogové Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Volyni. 

 

 

Online seminář

Migrační testy obalů a materiálů určených pro styk s potravinami - EXKLUZIVNĚ PRO POTRAVINÁŘE

Vzhledem k současnému celosvětovému trendu, který směřuje ke zvýšené ochraně zdraví a životního prostředí a zejména ke zvýšené udržitelnosti a bezpečnosti potravin, a tím k maximální ochraně spotřebitele, je nejdůležitějším požadavkem kladeným na výrobky přicházející do styku s potravinami a pokrmy požadavek na jejich zdravotní nezávadnost. Při hodnocení zdravotní nezávadnosti materiálů a výrobků určených pro styk s potravinami se dnes soustřeďuje pozornost především na nebezpečí kontaminace potravin chemickými látkami obsaženými v materiálu, z něhož je předmět nebo potravinářský obal vyroben.

Náplní semináře bude seznámení účastníků s požadavky na vstupní suroviny, pravidla pro testování výrobků, požadavky na dokumentaci, která musí být předložena kontrolním orgánům i doporučení pro vydávání povinných prohlášení o shodě.

 

Online seminář

Nařízení Komise (EU) 2022/1616 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami - Obaly pro potraviny a kosmetiku

Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené na obaly, obalové materiály a suroviny pro výrobu obalů určené pro kontakt s potravinami a s kosmetikou

Platforma s tradicí setkávání výrobců potravin a kosmetiky s výrobci obalů a kontrolními orgány.

Témata jsou doplňována o aktuální problémy trhu: tlak na používání recyklátu zvyšuje riziko pro obalové materiály a obaly na potraviny a kosmetiku.

 

Online seminář

Obalová legislativa v Itálii

Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené obalovou environmentální legislativou. Seminář je zaměřen na aktuální situaci v Itálii. Co se děje a kam směřujeme? 

Konference

Obalová legislativa v Itálii - exkluzivně pro potravináře a nápojáře

Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené obalovou environmentální legislativou. Seminář je zaměřen na aktuální situaci v Itálii. Jaké jsou změny? 

Seminář je exkluzivně pro producenty potravin a nápojů. 

Italská obalová legislativa se řídí evropskou směrnicí o obalech a odpadu obalů (Directive 94/62/EC), která stanovuje minimální požadavky na obaly, které se uvádějí na trh v rámci EU.

V Itálii existuje několik právních předpisů, které upravují obalovou legislativu, včetně zákona o odpadech (D.Lgs. 152/2006) a nařízení o balení (D.M. 21/03/1973).

Zákony a nařízení stanoví požadavky na obaly, včetně materiálových požadavků, označování a popisování obalů, recyklace a likvidaci odpadů včetně obalů. Například zákaz používání určitých nebezpečných látek v obalech nebo požadavek na recyklaci určitého množství obalů.

Je důležité mít na paměti, že každý druh výrobku a obalu může mít specifické požadavky v závislosti na své povaze a účelu. Proto je vhodné se před uvedením výrobku na italský trh detailně seznámit s místními předpisy a požadavky na obaly a odpady.

Pokud máte specifické obaly, které budete chtít řešit, pošlete jejich fotku a popis na iva.werbynska@syba.cz

Seminář

Obalový zákon komplexně

Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené obalovou environmentální legislativou. Seminář je zacílen ze­jména na aktuální situaci v Česku, v Německu a na Slovensku. Co se děje a kam směřujeme? 

Online seminář

Obalový zákon komplexně

Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené obalovou environmentální legislativou. Seminář je zacílen ze­jména na aktuální situaci v Česku, na Slovensku. Ekomodulace - Výzva? Hrozba? Zátěž?

Konference

Obaly pro potraviny a kosmetiku - doprovodný program veletrhu EMBAX a SALIMA

Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené na obaly, obalové materiály a suroviny pro výrobu obalů určené pro kontakt s potravinami a s kosmetikou

Platforma s tradicí setkávání výrobců potravin a kosmetiky s výrobci obalů a kontrolními orgány.

Témata jsou doplňována o aktuální problémy trhu a na aktuální trendy, jako je např. enviromentální legislativa. 

Budeme se věnovat obalové legislativě, možnostem obalů i budoucnosti obalů. 

Obaly pro potraviny a kosmetiku ON-LINE

Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené na obaly, obalové materiály a suroviny pro výrobu obalů určené pro kontakt s potravinami a s kosmetikou

Platforma s tradicí setkávání výrobců potravin a kosmetiky s výrobci obalů a kontrolními orgány.

Účastníci obdrží certifikát jako doklad o účasti na školící akci v souladu s Nařízením EU č. 2023/2006 o SVP.

Témata jsou doplňována o aktuální problémy trhu: tlak na používání recyklátu zvyšuje riziko pro obalové materiály a obaly na potraviny a kosmetiku; migrace složek papírových obalů do potravin; papírové obaly a fluorescence; potraviny v e-shopech; rizika kontaminace potravin škůdci; odpovědnost výrobce potravin; odolnost flexibilních obalů vůči skladištním škůdcům, cirkulární obaly.

Konference

Prohlášení, značení, technická dokumentace

Odborný seminář Prohlášení, značení, technická dokumentace se již tradičně těší velkému zájmu výrobců baleného zboží (obalové prostředky jsou v převážné většině také baleným zbožím). Záběr semináře pokrývá tato témata: prohlášení o shodě (ČSN EN 13427, 22/1997 Sb., §3,4 - 477/2001Sb., 1935/2004/ES, 2023/2006/ES, 10/2011/ES, EUTR); podklady k vydání prohlášení; značení dle Směrnice o obalech a obalových odpadech 94/62/ES, dle české a slovenské obalové legislativy; značení biodegradovatelných obalů; značka TRIMAN pro Francii; palety; zálohované obaly v Německu; technická dokumentace nezbytná k prokázání splnění povinností stanovených v § 4 zákona o obalech, značení oxo-degradovatelných obalů v Saudské Arábii.

Konference

Prohlášení, značení, technická dokumentace

Odborný seminář Prohlášení, značení, technická dokumentace se již tradičně těší velkému zájmu výrobců baleného zboží (obalové prostředky jsou v převážné většině také baleným zbožím). Záběr semináře pokrývá tato témata: prohlášení o shodě (ČSN EN 13427, 22/1997 Sb., §3,4 - 477/2001Sb., 1935/2004/ES, 2023/2006/ES, 10/2011/ES, EUTR); podklady k vydání prohlášení; značení dle Směrnice o obalech a obalových odpadech 94/62/ES, dle české a slovenské obalové legislativy; značení biodegradovatelných obalů; značka TRIMAN pro Francii; palety; zálohované obaly v Německu; technická dokumentace nezbytná k prokázání splnění povinností stanovených v § 4 zákona o obalech, značení oxo-degradovatelných obalů v Saudské Arábii. Značení dle nového (zpackaného) nařízení protiplastového.

Online seminář

REACH a obalový průmysl

Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené na obaly, obalové matriály i balicí stroje chemickou legislativou. Seminář REACH a obalový průmysl je zacílen na požadavky a povinnosti kladené na „následné uživatele“, tj. na výrobce obalové techniky a v určitých případech i výrobce baleného zboží.

K probíraným okruhům patří objasnění základních pojmů látka, směs, předmět; předměty se záměrným uvolňováním látky (vonné stromečky, fólie a papíry s inhibitory koroze); následní uživatelé a jejich povinnosti (povinnosti výrobců obalů, obalových materiálů a balicích strojů); nebezpečné látky - označování na obalech; bezpečnostní listy.

Online seminář

REACH od A do Z

Nařízení REACH tedy musíte věnovat pozornost, pokud jste:
výrobce – vyrábíte chemické látky, které váš podnik buď sám prodává, nebo je dodává jiným podnikům
dovozce – nakupujete v zemích mimo EU chemické látky či směsi pro další prodej nebo hotové výrobky chemické látky obsahující, například oděvy, nábytek nebo plastové zboží
distributor – skladujete a uvádíte na trh chemické látky nebo jejich směsi
následný uživatel – používáte chemické látky či jejich směsi při výrobě nebo při výkonu povolání
Podle nařízení REACH musíte rizika spojená s látkami, které vyrábíte či uvádíte na trh v EU/EHP, identifikovat a mít tato rizika řádně pod kontrolou.

 

Vyrábíte-li v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo do něj dovážíte alespoň jednu tunu nějaké chemické látky ročně, máte povinnost tuto činnost vykazovat v databázi REACH. Zkratkou REACH se též označuje nařízení, kterým se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek řídí.

Nařízení REACH se vztahuje na všechny chemické látky – jak ty, které jsou nezbytné v průmyslové výrobě, tak ty, které používáme v našem každodenním životě, (jako nátěry, čistící prostředky, prací prášky atp. i ty obsažené v hotových výrobcích, např. v nábytku, oděvech, spotřebičích). Proto má jeho uplatňování dopad na většinu podniků v EHP.

Neregistrované chemické látky nesmějí být uváděny na trh, ani nesmějí být používány.

 

Online seminář

Výkaz o produkci obalů pro EKO-KOM & littering

Jak správně vyplnit výkaz o produkci obalů? Výkaz slouží jako podklad pro stanovení výše zálohy a proto je jeho korektní vyplnění velmi důležité. 

Jak je to s tématem litteringu? 

Obě tato témata probereme do detailu. Partneři Obalové Akademie

Partneři

Generální partner

Stříbrní partneři

Bronzový partner

Partneři

Partner třídění

Hlavní mediální partneři