Na našich akcích Vás budou školit

Školitelé a přednášející


Roman Zvára

OZV NATUR-PACK


Mária Molnárová

OZV NATUR-PACK


Petr Kaczor

THIMM Obaly

Petr Kaczor je odborníkem na obaly z vlnité lepenky a zapáleným nadšencem pro obalová řešení, který svým výkladem dokáže strhnout i obecenstvo. Pracuje jako Regional Sales Manager v THIMM Pack’n‘display, výrobce obalů a displejů z vlnité lepenky. Své odborné znalosti staví na zkušenostech s odběrateli obalů z různých průmyslových odvětví – od výrobců potravin a nápojů, dodavatelů do retailu, až po e-shopy. Prezentace prokládá názornými ukázkami ze své bohaté praxe a je v úzkém kontaktu s publikem. Jeho heslem je #ChtějteVíceOdKrabice.


Jan Kaprhál


Radek Aulický

VÚRV


Jitka Sosnovcová

SZÚ


David Marouš

Cordstrap


Miroslav Fojt

STF PR


EPRIN

EPRIN


Petr Nový

TART


Petr Kolář

Vysoká škola ekonomická, Katedra logistiky


Jiří Došek

DEKRA


Václav Doležal


EKO-KOM

EKO-KOM


Michael Šimek

GS1


Martin Bělík

DataLine


Jana Žižková


Daniela Aldrigo

Instituto Italiano Imballaggio


Gunda Rachut

Po absolvování střední školy studovala práva v Osnabrücku a ve francouzském Štrasburku.
Od roku 2015 je projektovou manažerkou projektu „Central Office“ pro Spolkový svaz německého potravinářského průmyslu, Asociaci průmyslu plastových obalů, Německý obchodní svaz, Brand Association (od ledna 2015) a poté generální ředitelkou BHIM Central Valuable Materials Project GmbH (od září 2015). V roce 2017 byla jmenována do správní rady Centrálního registru obalů.


Milada Syčová

Regionálny ústav verejného zdravia so sídlom v Poprade

Mgr. Ing. Milada Syčová, MPH je vedúcou Národného referenčného centra a laboratória pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami zriadené na RÚVZ so sídlom v Poprade zodpovedná za: posudzovanie zdravotnej bezpečnosti a hodnotenie rizika  materiálov a predmetov určených na styk s potravinami  a pitnou vodou, prípravu legislatívnych predpisov a usmernení v tejto oblasti v SR, vypracovávanie odborných stanovísk, auditovanie výrobcov materiálov a predmetov určených na styk s potravinami v SR, usmerňovanie výkonu úradných kontrol v SR, školiacu a vzdelávaciu činnosť pre potreby inšpektorov  v oblasti hygieny výživy, bezpečnosti potravín  a kozmetických výrobkov a výrobcov a dovozcov  obalových materiálov, za prepustenie zásielok do režimu voľný obeh v spolupráci s Finančnou správou SR.

Nominovaná MZ SR v pracovných skupinách : EK – DG SANTE – pracovná skupina pre obalové materiály, EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) – pracovná skupina pre neplastové materiály a predmety, EURL - Referenčné laboratórium Spoločenstva pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami.


Ladislav Trylč

Ministerstvo životního prostředí

Mgr.Ing. Ladislav Trylč je vedoucím oddělení zpětného odběru na Ministerstvu životního prostředí .


Jan Maršák

Ministerstvo životního prostředí

Ing.Bc.Jan Maršák, Ph.D. vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, fakultu technologie ochrany životního prostředí. Od roku 2003 je ředitelem odboru odpadů na Ministerstvu životního prostředí.


Petr Harašta

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ing. Petr Harašta, Ph.D. je absolventem Mendelovy univerzity v Brně. Vystudoval obory fytotechnika, zemědělská technika a rostlinolékařství.

Od roku 1984 je zaměstnancem Ústředního kontrolní a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v Brně. Od roku 2002 se věnuje problematice dřevěného obalového materiálu, který je od tohoto roku regulován mezinárodním standardem ISPM 15. Pracuje v Odboru dovozu a vývozu a zabývá se opravňováním subjektů, které vyrábějí dřevěné obaly, provozují zařízení pro tepelné ošetřování dřevěného obalového materiálu a označují vyrobené a ošetřené dřevěné obaly.

Účastní se odborných akcí se zaměřením na fytosanitární opatření u nás i v rámci EU. Podílí se na spolupráci se zahraničními fytoslužbami a komunikuje fytosanitární problematiku dřevěného obalového materiálu s odbornými sdruženími na úseku zpracování dřeva a výroby obalů.  


Michal Sebíň

NATUR-PACK, a.s.

RNDr. Michal Sebíň, PhD. je riaditeľom organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly NATUR-PACK, a.s. s dlhoročnými odbornými i praktickými skúsenosťami pre oblasť odpadového hospodárstva. V rokoch 2007 – 2009 pôsobil v spoločnosti ako enviromentalista, neskôr v rokoch 2009 – 2012 ako riaditeľ pre environment a od roku 2012 zastáva funkciu riaditeľa NATUR-PACK, a.s. Počas 2002 – 2005 pracoval v spoločnosti Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie. Je úspešným absolventom Enviromentálnej geochémie na Univerzite Komenského v Bratislave a tiež Katedre vodného hospodárstva krajiny na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.


Vlado Volek

OBALOVÝ INSTITUT SYBA

Ing. Vlado Volek absolvoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT. Koncem osmdesátých let pracoval v konstrukci balicích strojů v institutu manipulačních, dopravních, skladovacích a obalových systémů IMADOS.V letech 1999-2019 řídil Obalovou asociaci SYBA. V letech 2007-2019 byl ředitelem Obalového institutu SYBA. V letech 1999 –2006 byl šéfredaktorem časopisu Svět balení, do roku 2019 šéfredaktorem on-line newsletru CS Packaging News. V letech 2001-2020 byl členem organizace obalových novinářů International Packaging Press Organisation (IPPO). Byl členem technicko-normalizačních komisí TNK 78 – Obaly a TNK-115 - Kontejnery, výměnné nástavby a palety, které působí při ÚNMZ. Účastnil se práce v pracovních skupinách připravujících evropské technické normy (EN) a normy ISO. Jako reprezentant SYBY zastupoval zájmy českého a slovenského obalového průmyslu v European Packaging Institutes Consortium (EPIC), ve World Packaging Organisation (WPO) a Fédération Européenne des Fabricants de Palettes et Emballages en Bois (FEFPEB). 

Je spoluautorem publikací Správná výrobní praxe – obaly na potraviny a kosmetiku, Směrnice pro exportní balení / Export packaging guidelines,  Technická norma SYBA-PROKOS-01-2018 Obaly pro kosmetiku – Část 1: Obalové materiály z plastů, Metodika pro hodnocení rezistence obalových fólií před poškozením skladištními škůdci.
Partneři Obalové Akademie

Partneři

Generální partner

Stříbrní partneři

Bronzový partner

Partneři

Partner třídění

Hlavní mediální partneři