Na našich akcích Vás budou školit

Školitelé a přednášející


Ladislav Trylč

Ministerstvo životního prostředí

Mgr.Ing. Ladislav Trylč je vedoucím oddělení zpětného odběru na Ministerstvu životního prostředí .


Jan Maršák

Ministerstvo životního prostředí

Ing.Bc.Jan Maršák, Ph.D. vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, fakultu technologie ochrany životního prostředí. Od roku 2003 je ředitelem odboru odpadů na Ministerstvu životního prostředí.


Ing. Petr Harašta, Ph.D

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ing. Petr Harašta, Ph.D. je absolventem Mendelovy univerzity v Brně. Vystudoval obory fytotechnika, zemědělská technika a rostlinolékařství.

Od roku 1984 je zaměstnancem Ústředního kontrolní a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v Brně. Od roku 2002 se věnuje problematice dřevěného obalového materiálu, který je od tohoto roku regulován mezinárodním standardem ISPM 15. Pracuje v Odboru dovozu a vývozu a zabývá se opravňováním subjektů, které vyrábějí dřevěné obaly, provozují zařízení pro tepelné ošetřování dřevěného obalového materiálu a označují vyrobené a ošetřené dřevěné obaly.

Účastní se odborných akcí se zaměřením na fytosanitární opatření u nás i v rámci EU. Podílí se na spolupráci se zahraničními fytoslužbami a komunikuje fytosanitární problematiku dřevěného obalového materiálu s odbornými sdruženími na úseku zpracování dřeva a výroby obalů.  


Michal Sebíň

NATUR-PACK, a.s.

RNDr. Michal Sebíň, PhD. je riaditeľom organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly NATUR-PACK, a.s. s dlhoročnými odbornými i praktickými skúsenosťami pre oblasť odpadového hospodárstva. V rokoch 2007 – 2009 pôsobil v spoločnosti ako enviromentalista, neskôr v rokoch 2009 – 2012 ako riaditeľ pre environment a od roku 2012 zastáva funkciu riaditeľa NATUR-PACK, a.s. Počas 2002 – 2005 pracoval v spoločnosti Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie. Je úspešným absolventom Enviromentálnej geochémie na Univerzite Komenského v Bratislave a tiež Katedre vodného hospodárstva krajiny na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.


Vlado Volek

OBALOVÝ INSTITUT SYBA

Ing. Vlado Volek absolvoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT. Od roku 1999 do roku 2020 řídil Obalovou asociaci Syba. Od roku 2007 do roku 2019 byl ředitelem Obalového institutu SYBA. V letech 1999 – 2006 byl šéfredaktorem časopisu Svět balení, a do roku 2020 byl šéfredaktorem on-line newsletru CS Packaging News.

Od roku 2001 do roku 2020 byl členem organizace obalových novinářů International Packaging Press Organisation (IPPO). Byl členem technicko-normalizační komisí TNK 78 – Obaly a TNK-115 - Kontejnery, výměnné nástavby a palety, které působí při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Účastní se práce v pracovních skupinách připravujících evropské technické normy (EN) a normy ISO. Jako reprezentant Syby zastupuje zájmy českého obalového průmyslu ve Fédération Européenne des Fabricants de Palettes et Emballages en Bois (FEFPEB). V roce 2019 byl ambasadorem World packaging organisation. 

Je spoluautorem publikací Správná výrobní praxe – obaly na potraviny a kosmetiku, Směrnice pro exportní balení, Metodika pro hodnocení rezistence obalových fólií před poškozením skladištními škůdciPartneři Obalové Akademie

Partneři

Generální partner

Stříbrní partneři

Bronzový partner

Partneři

Partner třídění

Hlavní mediální partneři